تعرفه های کلینیک

10 هزار تومان

تست افسردگی
اضطراب
پرخاشگری
وسواس

40 هزار تومان

تست mmpl

55 هزار تومان

ویزیت با دفترچه

60 هزار تومان

ویزیت بدون دفترچه

60 هزار تومان

تست ریون دو مرحله ای

100هزار تومان

نوار مغز با دفترچه

120هزار تومان

نوار مغز بدون دفترچه

60 هزار تومان

ویزیت آنلاین

فهرست